100 markavenner på tur i eventyrskogen

Nærmere 100 friluftsfolk slo følge da Østmarkas Venner inviterte til tur i eventyrskogen søndag 11. mai. Regjeringen bestemte høsten 2013 at skogen rundt Spinneren skulle vernes som friluftslivsområde, og nå håper markavennene at flere eventyrskoger i Oslo-området skal få samme typen vern.

Stort oppmøte på turen til Spinneren-området.

Frammøtet var over all forventning da Sigmund Hågvar og Østmarkas Venner (ØV) inviterte til tur i Spinneren-området, for å vise fram årsaken til at Regjeringen har vedtatt å verne ca. 3,5 kvadratkilometer skog ved den sørlige delen av Elvåga. Hele 97 mennesker møtte opp på parkeringsplassen ved markastua Sandbakken i det overraskende fine været søndag morgen.

Sigmund Hågvar fra ØV orienterer om verneområdet.

Dermed ble det en hel liten elv av mennesker som fulgte Sigmund Hågvar innover i skogen. Hågvar er biolog og styremedlem i Østmarkas venner, i tillegg til at han er professor emeritus ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og ekspert på naturforvaltning.

Det vanligste norske skogvernet handler om å beskytte områder med et viktig biologisk mangfold, men et nytt prinsipp ble introdusert da markaloven ble behandlet i Stortinget i 2009. Loven ble nemlig vedtatt med en egen hjemmel for vern av områder som er særskilt viktige for friluftslivet. Hjemmelen ble anvendt første gang høsten 2013, da Spinneren og Hauktjern i Østmarka samt to andre områder i Oslomarka ble vernet som friluftslivsområder.

Hva er en eventyrskog?

Begrepet «eventyrskog» er etablert av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), som har kartlagt mer enn 100 områder som fortjener denne betegnelsen i Oslomarka. En eventyrskog skal kunne by på spesielle naturopplevelser i form av stillhet, dype og trolske skogsrom.

Svartdalen – en eventyrskog.

Eventyrskogene skal også ha et naturlig preg og variasjon, med kronglefuru og skjørtegran, dypgrønne mosematter og urørt morgendugg. Gjerne dype søkk og granlier, men også skrinne koller med utsikt over sju blåner. Friluftslivsområdet Spinneren har alt dette og mere til, for eksempel den unike Svartdalen med sitt hemmelighetsfulle mosedekke i bunnen av en dyp sprekkedal.

Sigmund Hågvar stoppet flere steder underveis i løpet av den ca. tre timer lange turen, for å orientere både om Spinneren-området og Østmarka generelt. ØVs store kampsak er fortsatt etableringen av en nasjonalpark i det indre av Østmarka.

– Det finnes ingen nasjonalparker i den særpregede skogsnaturen på Østlandet, og Østmarka har faktisk det eneste området som er tilstrekkelig stort og uberørt til å etablere en slik park. Østmarka er derfor en nasjonal ressurs som må bevares, sier Hågvar.