Østmarkas Venner advarer mot ny «Romeriksporten-skandale»

Østmarkas Venner advarer mot planene om å sprenge ut en fjellhall for byens nye drikkevannsforsyning under en av de største sprekkesonene i Østmarka. Det oppstod store lekkasjer da Romeriksporten ble anlagt i det samme området på 1990-tallet.

Østmarkas Venner (ØV) er bekymret over Oslo kommunes planer om å bygge en ny fjellhall for byens nye vannforsyning i fjellet vest for Lutvann. Fjellhallen på hele 50 000 kubikkmeter skal fylles med vann og fungere som beredskapsbasseng, og ØV påpeker i en høringsuttalelse at plasseringen av bassenget virker lite gjennomtenkt med tanke på geologien i området.

ØV understreker i høringsuttalelsen at organisasjonen har stor forståelse for at Oslo trenger å redusere sårbarheten for drikkevannsforsyningen.

– Vi stiller imidlertid et stort spørsmål ved klokskapen i å planlegge et stort basseng i fjell – en fjellhall – under en av de største sprekkesonene i Østmarka. Da Romeriksporten ble anlagt i omtrent det samme området på 1990-tallet, viste det seg at fjellet var «pill råttent» og at berggrunnen lakk som en sil, påpeker ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Romeriksporten tømte vann i Østmarka

I høringsuttalelsen minner ØV om at byggingen av Romeriksporten førte til at vannstanden i flere vann i Østmarka begynte å synke. Flere myrer og andre fuktområder ble drenert, og mange hus i Hellerud-området fikk alvorlige setningsskader. Nordre Puttjern ble tømt for vann, og Søndre Puttjern ville lidd samme skjebne hvis ikke en slange fra Kroktjern hadde sørget for kunstig «åndedrett».

– Det som ikke er så kjent er at hvis ikke tunnelen var blitt tettet med etterinjeksjon, ville den unike innsjøen Lutvann – som går under tilnavnet «Østmarkas dronning» – blitt tømt i løpet av 14 år, påpeker Gunnarsdóttir.

– ØV er derfor forundret over at Vann- og avløpsetaten (VAV) velger å planlegge sprenging av et stort basseng som kan sammenlignes med en fjellhall eller en tunnel i en av de største og erfaringsmessig mest krevende sprekkesonene i Østmarka. Ifølge erfarne fagfolk på området er dette det området i Norge som har vært mest utsatt for lekkasjer under tunneldrift, påpeker organisasjonen.

Tidspress skaper risiko

ØV konstaterer samtidig at utbyggingen av en ny drikkevannsforsyning skal foregå under stort tidspress. Det er kun 1 år og 4 mnd. til hele planprosessen inkludert detaljprosjektering og anbudskonkurranser skal være ferdig, til vedtak skal være fattet i Bystyret, og planen godkjent av Klima- og miljødepartementet. Prosjektets sluttdato er satt 1. januar 2028, som er fristen kommunen har fått av Mattilsynet.

ØV frykter at både detaljplanlegging og forundersøkelser og særlig anleggsarbeidet vil bli preget av tidspress – slik at prosjektet havner i samme klemme som arbeidet med Romeriksporten hvis det oppstår lekkasjer underveis.

– Presset mellom hensyn til framdrift og hensynet til grunnvannsavhengige økosystemer som påvirkes av eventuelle lekkasjer kan føre til at naturen taper mot tid og budsjetter. Vi ber om at VAV ser kritisk på framdriftsplanen og dens realisme, heter det i høringsuttalelsen.

Risiko for kostnadsoverskridelser

ØV påpeker også at ekstrakostnadene ved å tette Romeriksporten-tunnelen ble enorme: Nærmere 1,5 milliarder i 2020-verdi. Tunnelen ble dessuten aldri helt tett; fortsatt lekker det mye vann ned. I tørrår kompenseres lekkasjene med at drikkevann blir presset inn fra tunnelen for å utøve et mottrykk mot grunnvannet og opprettholde vannbalansen.

– VAVs prosjekt kan skape stor risiko ikke bare for vannlekkasjer, men også for kostnadsoverskridelser, kommenterer Gunnarsdóttir.

ØV frykter også at viktige rekreasjonsområder vest for Lutvann kan bli berørt i anleggsperioden.

ØV vil følge saken nøye

Etter at ØV hadde et innlegg om temaet på trykk i Akers Avis Groruddalen, har Vann- og avløpsetaten (VAV) kommet med et imøtekommende svar i samme avis. Etaten skriver blant annet at de har satt seg godt inn i erfaringene fra da Romeriksporten ble bygget, og at det skal iverksettes en rekke tiltak for å ha kontroll på innlekkasje av grunnvann og overflatevann.

– Disse tiltakene var ikke implementert under byggingen på Romeriksporten, understreker VAV. Etaten har også tatt kontakt med ØV, i første omgang for å invitere til et dialogmøte.

– Denne plansaken og anleggsfasen vil ha høy prioritet i ØV de neste årene, og vi vil følge den nøye og benytte oss av våre demokratiske rettigheter – inkludert klageadgang – for å ivareta Østmarkas natur og dens viktighet for det uorganiserte friluftslivet. Vi er glade for at VAV har invitert oss til dialogmøte i nær framtid, sier ØVs styreleder.

Les mer:

ØVs høringsuttalelse kan leses her.