Forslag til verneområder gjennom det første nåløyet

Som orientert om på årsmøtet og i siste Nytt fra Østmarka har Fylkesmannen i Oslo og Akershus satt i gang arbeid med vern av friluftsområder etter § 11 i markaloven.

Østmarkas Venner sendte inn forslag til fire områder, og totalt kom det inn forslag om 174 områder. Fylkesmannen har vurdert de områdene som er foreslått og valgt ut 32 områder som til sammen dekker 45 000 dekar.

Jubelen sto i taket da vi skjønte at to av våre områder var tatt med og til og med utvidet! Det gjelder området Hauktjern-Kroktjern-Puttdalen som Fylkesmannen har utvidet til også å omfatte Sarabråten og nordre del av Nøklevann. Også området Sølvdobla-Dølerud-Spinneren er valgt ut og utvidet med Svartdalen. Det betyr at vi har fått stort gjennomslag når halvparten av våre forslag er tatt med mot under 20 prosent for alle verneforslag.

Områdene er valget ut med bakgrunn i blant annet urørthet og andel gammelskog. I tillegg er det tatt hensyn til variasjon, og at områdene er lett tilgjengelige og mer fjerntliggende. Disse 32 områdene er kartlagt i løpet av sommeren. Inkludert i kartleggingen er også kartlegging av naturverdier med tanke på eventuelt vern som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Når rapporten er ferdig i løpet av høsten vil det vise seg om Østmarka klarer å komme gjennom det andre nåløyet og få to nye verneområder etter markaloven.

Se mer på Fylkesmannen Oslo og akershus

Se mer på Fylkesmannen Oslo og akershus