Frilufts- og naturvernorganisasjoner støtter nasjonalparkforslaget

Byrådet i Oslo vedtok den 7. februar 2013 å fremme forslag om en nasjonalpark i de indre delene av Østmarka.

Organisasjonene nedenfor støtter forslaget.

Østmarkas Venner
Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA)
Natur og Ungdom
WWF Norge
Den norske turistforening (DNT)
Den norske turistforening, Oslo og omegn
Oslo og omland friluftsråd (OOF)
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Greenpeace
Framtiden i våre hender
Norsk Ornitologisk Forening
Norges speiderforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo fylkeslag
 

Oppropet lyder slik:

Norge mangler en nasjonalpark som kan representere de lavereliggende skogsområdene i denne delen av landet. I Østmarka ligger det største inngrepsfrie området i søndre del av SØ-Norge. Her er det gammel barskog med skjegglav, rike sumpskoger og myrer med orkideer, og hule trær med spetter og ugler. Her spiller tiuren mellom gamle furuer, og orrhaneleiken går på vårsnøen i myrdragene. Her kan du velge mellom bortgjemte kløfter, idylliske skogstjern, snirklete bekker eller høye topper. Og den observante vandrer kan oppleve fiskeørnens flotte silhuett. Markaloven sikrer ikke disse naturverdiene godt nok mot inngrep, og markagrensen er under press. Status som nasjonalpark vil sikre at disse naturkvalitetene blir tatt vare på for oss og for kommende generasjoner. Mesteparten av det foreslåtte området er på offentlig grunn. Østmarka er en viktig rekreasjonskilde for hovedstadens befolkning, og dagens friluftsliv vil fortsette som før. Det vil bli gitt full erstatning til grunneierne og en nasjonalpark åpner muligheter for kontrollert økoturisme.