Fylkesmannen tilbakeviser påstander om Marka-vernet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilbakeviser nå en rekke feilaktige påstander som har vært fremsatt i debatten om vern av åtte naturreservater i Oslomarka. Det er for eksempel ikke sant at det skal bli 174 nye naturreservater i Marka – det riktige antallet er 18. Det er heller ingen som vil forby 12-åringer å løpe i skogen.

Markaloven som ble vedtatt i 2009, likestiller hensynet til friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det betyr at idretten, naturvernerne og friluftsfolket må respektere og ta hensyn til hverandres interesser, og at ingen av gruppene kan få det akkurat som de vil hele tiden.

Noen få områder i Oslomarka har så store verdier at de kvalifiserer til vern som naturreservater etter naturmangfoldloven, der er det hensynet til bevaringen av viktige naturtyper og økosystemer som står i fokus. Men dette vernet bidrar også til å sikre attraktive områder for friluftsliv og naturopplevelse, da skogsdrift er forbudt her i motsetning til i områder som forvaltes etter markaloven.

Det er et faktum at det er store mangler i vern av skogsområder i de lavereliggende områdene på Østlandet. Vernet av disse åtte områdene vil derfor bli et lite, men viktig bidrag, til å fylle de mange hullene i skogvernet. Skogeierne har nå tatt et ansvar for å gi sitt bidrag til at disse områdene blir vernet mot hogst.

Gått altfor langt

Det er tusenvis av uorganiserte brukere av Marka, og meningene om verneforslaget er mer sammensatte og nyanserte enn det som har kommet fram i media så langt. Østmarkas Venner konstaterer at i denne saken har enkelte av idrettens talsmenn gått altfor langt i retning av å svartmale verneforslagene som det er oppnådd en enighet om mellom vernemyndighetene og skogeierne. I markavernprosessen har fylkesmannen forsøkt å veie de ulike interessene for å finne en riktig balanse i hva som bør være tillatt og ikke. I dette arbeidet er fylkesmannen forpliktet til å ha en lang tidshorisont og å være føre var. Både hensynet til ulike aktiviteter og viktige naturverdier blir ivaretatt på en god og smidig måte i de nye verneforskriftene.

Østmarkas Venner håper at de mest ivrige idrettsforkjemperne nå setter seg inn i de reviderte verneforskriftene og skjønner at fylkesmannen og Miljødirektoratet også har tatt hensyn til deres interesser, særlig i reservatene Blåfjell og Lillomarka. Også idretten har et ansvar for at Norge klarer å fylle sine internasjonale forpliktelser i vern av biologisk mangfold.

Les mer på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Vi-onsker-en-faktabasert-debatt-om-bruk-og-vern-i-Marka/