– Gammel skog, åser med utsikt, nydelige fossefall

Gammel skog, høytliggende åser, små sprekkedaler og bergvegger, nydelige fossefall. Områdene øst for Hauktjern friluftslivsområde har naturverdier og opplevelseskvaliteter som kvalifiserer for vern etter paragraf 11 i markaloven, mener Østmarkas Venner.

Østmarkas Venner (ØV) foretok høsten 2020 en grundig befaring i to områder øst for Hauktjern friluftslivsområde. Befaringen viste at området egner seg meget godt til vern som et paragraf 11-område etter markaloven, skrev ØV i en høringsuttalelse til Statsforvalteren. Denne paragrafen sier at områder kan vernes hvis de, på grunn av naturopplevelsesverdier, har særskilte kvaliteter for friluftslivet.

Øst for Hauktjern-området finner vi to litt ulike naturområder. Omkring Gråbeinmåsen og Trettestykkåsen finner vi et variert landskap med åser og koller, skrenter med ur og steinblokker, flyttblokker, og åpne områder med myrer. Samtidig er området fra Puttebekken til veien mot Haukåsen et av Østmarkas høyestliggende, med åser på godt over 300 moh. Områdene er av de mer varierte i Østmarka hva barskog angår.

Puttebekken renner i en øst-vestgående forkastningssone fra Svartputt til Ellingsrudelva, har et fall på over 100 meter og danner en rekke nydelige fossefall. Foto: Bjørnar Thøgersen.

Det første området inneholder blant annet en rik og viktig sump- og kildeskog mellom Mariholtputten og veien til Mariholtet. I nord består den av rik sumpgranskog med forholdsvis grove trær og grov liggende ved. Vegetasjonen er rik i og rundt de fuktigste partiene, med strutseving, sumpmaure, mjødurt, sumphaukeskjegg, gulstarr, vendelrot og skogsvinerot.

Området er opplevelsesrikt og variert med koller og åser, skrenter og steinblokker samt flyttblokker som er spennende for turgåere. På åsene rett øst for Langmyrene finnes et betydelig bestand av over 120 år gammel furuskog. I den midtre og sørøstlige delen er en stor andel av skogen enten mellom 80-100 år eller over 100 år. Denne skogen har aldri vært flatehogd og er derfor som naturskog å regne. Selve Langmyra har en stor, åpen myrflate på nærmere 20 dekar og har stor estetisk verdi.

Populært turområde

Dette er et meget populært turområde. Mange blåstier går igjennom området fra Hauktjern, Kroktjern, Lutvann nord, Ellingsrud og Mariholtet. Radaren og utsikten på Haukåsen er ofte målet for turene. Herfra ser turgåere helt til Oslofjorden, Holmenkollen og østover til nabokommunene. Østmarkas første skiløype, Ole Reistad-løypa fra Ellingsrud til Ødegården og Rustadsaga, går fra nord til sør gjennom begge områdene.

– Området må vernes som en utvidelse av friluftslivsområdet Hauktjern, konstaterer Østmarkas Venner.

ØV leverte i desember 2020 en omfattende høringsuttalelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå Statsforvalteren). Uttalelsen bygde på grundige befaringer og inneholder argumenter for en nasjonalpark og andre verneformer i Østmarka. Du kan lese et faktaark om de to områdene øst for Hauktjern via denne linken. Her finner du blant annet bilder, link til kart over området og informasjon om verdifulle naturtyper og truede arter.

Mer informasjon

ØVs høringsuttalelse: Østmarka må bli nasjonalpark og vernes for friluftslivet. Publisert 17/12 2020

Rapport fra NINA: – Østmarka-området oppfyller kriteriene for en nasjonalpark. Publisert 5/2 2021

Flere artikler om verneprosessen i Østmarka: