– Gi Grønmo tilbake til folket!

Østmarkas Venner har sett fram til at avfallsdeponiet på Grønmo, skal avvikles og utvikles til en flerbrukspark. Men nå truer planene om et nytt beredskapssenter for politiet Grønmo-områdets fremtid. 

Et nærmere 500 dekar stort areal innenfor Marka har i snart 40 år vært «lånt» ut til fyllplass. Allerede i 2004 krevde Østmarkas Venner en avviklingsplan for deponiet, noe som endelig kom i 2009. Siden den gang har kommunen hatt en svært god prosess med å utvikle tre alternativer for etterbruken. Visjonen i det beste alternativet er at (se vedlagt hefte):

• Grønmo skal forsterkes som en attraktiv inngangsport til Østmarka

• Grønmo skal være en møteplass med gode rekreasjons- og naturopplevelser for alle aldersgrupper, året rundt

• Gjennom ulike opplevelser skal Grønmo inspirere besøkende til et større miljøengasjement

• Grønmo skal få nytt liv gjennom god sameksistens mellom rekreasjon, læring og kommunaltekniske anlegg.

Grønmo kan med dette bli et forbilde som viser hvordan et tidligere avfallsdeponi kan tas i bruk på helt nye måter. Fra å være et område som ikke er allment tilgjengelig, inviterer det nye Grønmo til deltakelse, rekreasjon og engasjement. Slik kan Grønmo kretsløps- og flerbrukspark bli en flott gave til Oslos befolkning!

Men et så stort «ledig» areal påkaller seg også andre interessenter – og nå er det planene om å legge et nytt beredskapssenter for politiet som truer Grønmo-områdets fremtid. Det er opplagt at Norge trenger et slikt senter, men ØV som marka- og verneorganisasjon protesterer mot en plassering på Grønmo. 

Unik mulighet for lokalbefolkningen

Det bør være nok å minne om at Oslos nye bydel Gjersrud/Stensrud vil ligge så og si «rett over gata». Også de som allerede bor i området, har stort behov for en flerbrukspark. Søndre Nordstrand har en befolkning hvor mange har innvandrerbakgrunn, og befolkningen er dominert av unge. Grønmo-området er en unik mulighet til å tilby lokalbefolkningen et flott friluftsområde med en funksjon som kanskje kan sammenliknes med Frognerparken. I forslaget fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten ligger blant annet et bredt aktivitetstilbud basert på innspill fra lokalbefolkning, som hage- og planteaktiviteter, ballspill, hundetrening, cricket, skiaktiviteter og rekreasjons- og turmuligheter.

På grunn av gassoppsamling, setninger i grunnen og sigevannsproblematikk som området vil slite med i 50 – 100 år framover, har ØV innsett at tilbakeføring til Marka er urealistisk. Dette burde også bekymre de som vil bygge et beredskapssenter på denne grunnen, noe fagfolk også har advart mot.

Selv om Grønmo ligger tilsynelatende trygt beskyttet av markaloven, frykter vi at verneinteressene i denne saken blir satt til side av sikkerhetsmessige årsaker, slik det er hjemlet i markalovens paragraf 7 om unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer.

Ustabilt terreng

Oslo kommunes rapport «Nytt liv til Grønmo» (se vedlagte dokument) viser hvor flott dette området kan bli, hvis det utvikles på riktig måte. Men det dokumenterer også at Grønmos fortid som deponi innebærer at terrenget er stedvis ustabilt. Det følgende er et direkte sitat:

Årsaken er at det foregår nedbrytningsprosesser i avfallet som ligger under bakken. Over det gamle avfallet er det lagt et «lokk» av ulike typer jordmasser, hvor det øverste toppdekket består av ren jord. Toppdekket vil være minimum én meter tykt, og på enkelte steder kan tykkelsen være opptil femten meter. Under toppdekket synker avfallet sammen og det dannes gasser, noe som fører til at landskapet beveger seg. Det kan forventes setninger på opptil fire centimeter årlig, og det kan ta alt fra 40 til 100 år før nedbrytningsprosessene i et avfallsdeponi opphører.

Du skal ikke ha mye fantasi for å forstå at et stort byggeprosjekt på et slikt område skaper store fare for enorme budsjettoverskridelser, fordi det er vanskelig å beregne hva som skal til for å gjennomføre byggingen på en sikker måte.

Uegnet for beredskapssenter

Det er etter ØVs mening åpenbart at området er uegnet for et fremtidig beredskapssenter. Politiet kan for eksempel ikke drive med våpentrening på et område som vil utvikle eksplosjonsfarlige gasser i kanskje 100 år framover. Et beredskapssenter vil også romme en rekke støyende aktiviteter, som for eksempel skytetrening, helikoptertrafikk og utrykningskjøretøyer. Dette vil gå hardt ut over Østmarka og særlig Spinneren friluftslivsområde like ved Grønmo. Det ble vernet så sent som i 2013 av hensyn til mulighetene for natur- og friluftslivsopplevelser. Opplevelsen av stillhet og ro var blant annet et viktig kriterium for vernet.

ØV har tidligere kjempet mot blant annet en skytebane i Østmarka og de meningsløse «aktivitetssonene» som i virkeligheten var anleggssoner. Nå krever vi kort og godt: Gi Grønmo tilbake til folket! Politiets beredskapssenter har ingenting i Østmarka å gjøre.