Høring: Kvotejakt på gaupe i Oslo, Akershus og deler av Buskerud i 2005

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har avgitt uttalelse til ovenstående, som støttes av Naturvernforbundet i Bærum, Østmarkas Venner og Skiforeningen. Det anmodes her om at kvotejakt på gaupe stilles i bero inntil sikrere resultater for forskning og andre kilder, sammen med ?føre var?-prinsippet, tilsier at kvotejakt er forsvarlig.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.