Høstmøte om Østmarkas fremtid

Markaloven har fungert i fem år, men Østmarka er likevel ikke sikret for all fremtid. Vi inviterer til høstmøte for å diskutere hvordan vi kan ta vare på marka for etterkommerne våre.

Markaloven trådte i kraft 1. september 2009, og det var utvilsomt et stort fremskritt for markavernet. Men markaloven kan for eksempel ikke brukes til å hindre at det anlegges nye skogsveier i området, og fem år med markaloven har vist at loven på flere områder ikke blir etterlevd så godt som Østmarkas Venner hadde håpet. Etter 5 år har vi fortsatt ikke sett noe til de nye forskriftene som skal regulere skogbruket i Marka

– Vi ser også at stadig nye interessegrupper forsøker å ta små biter av marka, kanskje uten å respektere eller kjenne til vernebestemmelsene. Derfor mener vi at kampen for å beskytte Marka er ikke over, sier Johan Ellingsen, leder i Østmarkas Venner. På årets høstmøte vil han legge fram flere eksempler på at kommuner rundt Østmarka har behandlet saker på en lemfeldig måte, og blant annet bygd skogsbilveier og anlagt løypetraseer og turveier i strid med vernebestemmelsene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det nasjonale «markadirektoratet». Store deler av Oslomarka ligger i Oslo og Akershus, og det medfører at svært mange av sakene i Marka behandles av FMOA.  I tillegg har Fylkesmannen i Oslo og Akershus blant annet ansvaret for å utarbeide verneplan for friluftsområder i hele Marka, opprette og være sekretariat for markarådet, og behandle klager på kommunenes vedtak etter markaloven i hele Marka.

Østmarkas Venner setter derfor stor pris på at en representant fra Fylkesmannens miljøvernavdeling kommer til høstmøtet vårt, for å orientere om dagens praktisering av markaloven. I tillegg vil fungerende fylkesmiljøvernsjef Are Hedén delta i et minipanel for å svare på spørsmål fra salen.

Tid og sted: Torsdag 6. november kl. 19-21 på Skullerudstua.