– Innsjøer i Østmarka er reddet for friluftslivet

Nedre Romerike Vannverk AS planla å rive demningene i enden av Ramstadsjøen, Østbyputten og Åmotdammen, men Østmarkas Venner og mange andre mente at dette ville ødelegge innsjøene. Nå er innsjøene reddet: Kommunene Lørenskog og Rælingen skal overta demningene og bevare vannspeilene.

– Dette er veldig gode nyheter. Vedtakene innebærer at tre flotte innsjøer i Østmarka er reddet for friluftslivet, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir i en kommentar til vedtakene i de to kommunestyrene.

Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) søkte høsten 2017 om konsesjon til rivning av en rekke damanlegg på Romerike. Blant disse var Ramstadsjøen, Åmotdammen og Østbyputten, som ble demmet opp for henholdsvis 70, 80 og 110 år siden. Innsjøene ble tatt ut av vannforsyningen for mange år siden, men etterpå har alle tre blitt populære turmål for befolkningene i de respektive kommunene.

Ville tømme ut vannet

NRV bruker ikke lenger de tre innsjøene som drikkevannskilder, og derfor søkte de Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få rive dammene og tømme ut vannet. I april 2019 fattet NVE vedtak om å gi konsesjon til rivning.

NRVs alternativ til riving var å overlate eieransvaret til kommunene, og det har nå skjedd: I desember 2020 vedtok kommunestyret i Lørenskog at kommunen skulle overta damanlegget i Østbyputten og sin del av Åmotdammen (som blir delt av kommunegrensa). I februar 2021 gjorde kommunestyret i Rælingen et tilsvarende vedtak om Åmotdammen og Ramstadsjøen. Vedtakene innebærer blant annet at vannspeilene skal bevares slik de er i dag.

Åmotdammen er et lett tilgjengelig nærvann for befolkningen i tre kommuner. Foto: Marie Helene Walle.

En riving ville ført til at Ramstadsjøen ble mer enn halvert i størrelse, Åmotdammen ville bli helt borte, og Østbyputten ville bli redusert til et bekkeløp med to mindre pytter. Østmarkas Venner (ØV) mente at dette vil være svært ødeleggende for friluftslivet i området, og ba de berørte kommunene ta ansvar for at innsjøene blir bevart.

– Dette er et vedtak som er gjort av hensyn til friluftslivet i Rælingen, forteller fungerende avdelingsleder Joakim Lyngen i kommunens avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

– Kommunen har lagt ned mye innsats i tilretteleggingen spesielt ved Åmotdammen, som er en veldig populær badeplass. I fjor hadde vi ca. 50 000 besøkende til dette området. Fjoråret var kanskje litt spesielt, men tallet viser likevel at dette er en viktig og populær badeplass, tilføyer Lyngen.

Det foregår også telling av passeringer langs Brudalsvegen inn til Ramstadsjøen, der har det i løpet av 2020 vært registrert over 70 000 passeringer.

Nødvendig med nedtapping

Den formelle overtakelsen av dammene er ventet i 2021. Det er imidlertid nødvendig å rehabilitere demningene, da de gamle er ganske slitne. Vannene vil derfor bli nedtappet i et kortere tidsrom mellom 2023 og 2025 – sannsynligvis en hel sommersesong.

– NRV skal stå for kostnaden ved å rive demningene, mens kommunen tar kostnaden med å rehabilitere demningene og det fremtidige driftsansvaret. Kostnadene til investering og drift skal opp til behandling ved årsskiftet 2021-2022. Men NRV har allerede hentet inn noen tilbud, som kan tyde på at rehabiliteringen av Ramstadsjøen vil koste mellom 10,75 og 14 millioner kroner, forteller Joakim Lyngen.

Viktig for friluftslivet

Kommunedirektøren i Rælingen skrev i sin innstilling om Åmotdammen at dette er et svært viktig friluftslivsområde for kommunens befolkning. Åmotdammen er også et veletablert turmål, med god tilrettelegging i form av både turvei og badeplass. Deler av Åmotdammens bredder er også statlig sikra som friluftslivsområde.

Østbyputten er et fint turmål i dag, men en nedtapping ville redusert putten til et bekkeløp med gjørmehull. Foto: Marie Helene Walle.

Også Ramstadsjøen er et svært viktig friluftslivsområde for Rælingen. – Det å ha et turmål som Ramstadsjøen er viktig i et folkehelseperspektiv og vannspeil har stor tiltrekningskraft, både til bading, fisking og annen type rekreasjon, mente kommunedirektøren. Deler av Ramstadsjøens bredd, der DNTs hytte ligger ved de gamle ruinene til Huldreheim, er også statlig sikra som friluftslivsområde.

Rælingen jeger- og fiskeforening kultiverer fisk i både Ramstadsjøen og Åmotdammen. Det skal utarbeides landskaps- og miljøplaner for dammene, blant annet for å kartlegge sårbare arter som eventuelt påvirkes av nedtappingen. Det skal også vurderes aktuelle avbøtende tiltak for arter som blir påvirket av tiltaket.

Vannene er samlingspunkter

Kommunedirektøren i Lørenskog konstaterte at både Åmotdammen og Østbyputten er flotte naturelement som bidrar til et aktivt friluftsliv i kommunen.  Vannene er også viktige ressurser som slokkevann, dersom vi skulle få en større skogbrann i Østmarka.

Østmarkas Venner påpekte i sin høringsuttalelse i 2018 at Marka fra et folkehelseperspektiv er av uvurderlig verdi og gir mulighet for friluftsliv, fysisk aktivitet og rekreasjon for hele befolkningen i Akershus og Oslo.

– Vannene er tradisjonelt Markas store samlingspunkter. Sommer som vinter flokker befolkningen seg rundt vannene og aktivitetene disse gir rom for. Hvis dammene var blitt revet og vannet tømt ut, ville det ført til at mulighetene for et attraktivt friluftsliv i nærområdene i de berørte kommunene ble vesentlig forringet. Derfor er vi veldig glade for de vedtakene som nå er gjort i kommunene, sier Helga Gunnarsdóttir.

Tekst: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner

Mer informasjon:

Østmarkas Venner: ØV advarer sterkt mot at innsjøer i Østmarka blir ødelagt. Publisert 16. april 2018

Informasjon om dammer i Rælingen