Kunnskapshuller i kartleggingen av naturtyper i Akershus

BioFokus har lagd en oppdatert status for kartleggingen av naturtyper i Akershus-kommunene i Viken fylke. Den viser at arealer nær tettsteder er forholdsvis godt kartlagt, mens store og mer avsidesliggende skogområder har dårligere dekning.

Den nye rapporten tar utgangspunkt i en tidligere rapport fra 2014. Det er Viken fylkeskommune som har gitt Biofokus i oppdrag å lage en oppdatert status over naturtypekartleggingen, og hensikten er å få en best mulig oversikt over kartleggingsstatus for naturtyper og behov for videre kartlegging i kommunene i fylket.

Målgruppen for rapporten er i første rekke forvaltningen på kommune- og fylkesnivå. Rapporten viser at mange av de tidligere Akershus-kommunene er godt kartlagt for viktige naturtyper, men at det fremdeles er behov for mer kartlegging for å tette kunnskapshuller.

Kartlegging gir grunnlag for beslutninger

– I tillegg til naturvern har kartlegging og stedfesting av prioriterte naturtyper gjennom de siste tjue årene vært en av hjørnesteinene i naturforvaltningen i Norge, skriver Biofokus i rapporten. Prioriterte naturtyper representerer natur som er spesielt viktig å ta vare på, dels på grunn av at naturtypene i seg selv er sjeldne eller truede, dels fordi de huser et rikt og/eller truet artsmangfold.

Kartlegging av naturtyper på land (og til dels ferskvann) startet i 1999, og det er siden den gang kartlagt hundretusenvis av naturtypelokaliteter rundt om i Norge. Naturbase er et database-verktøy for kommuner, saksbehandlere, utbyggere, private etc., der naturtypedataene er lett tilgjengelige i kart, med beskrivelser og verdivurderinger. Disse dataene skal gi et godt grunnlag for beslutninger knyttet til planlegging, arealbruk og arealforvaltning.

Resultater fra Østmarka-kommunene

Rapporten kan leses i sin helhet på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her er et utdrag fra rapportens konklusjoner om de kommunene som grenser til Østmarka.

Enebakk

Lørenskog

2020: , men med gamle registreringer. I alle plan- og utbyggingsprosjekter vil det derfor være viktig med nye kartlegginger
Kommunens samlede skogkartlegging bør revideres
Rester av ravinedal bør kartlegges

Nordre Follo

Behov for bedre kartlegging i skog, først og fremst med tanke på rødlistearter, men det finnes trolig også mindre naturtypelokaliteter som ikke er fanget opp, bl.a. på Svartskog (rik furuskog), ved Flatåsen/Pinnåsen mellom Fløysbonn og Greverud, og på Greverudåsen mellom Siggerud og Fjell
Behov for oppdatert kartlegging av insekter i raviner og i grønn infrastruktur

Rælingen

Det er behov for revidering av kommunens samlede skogkartlegging, men dette bør ha lavere prioritet enn både ravine- og damkartlegginger
Raviner er godt kartlagt, men behov for supplering
Det er behov for både revidering av gamle lokaliteter og ny kartlegging av dammer

  • Godt kartlagt for de fleste områder og de fleste naturtyper
  • Skogområdene øst for Børtervannene og til dels også mellom Børtervannene og Ytre

    Enebakk

    er lite kartlagt, og bør kartlegges

  • Ravinedaler bør kartlegges langs hele Øyeren, og ved Preståa
  • Spredte kulturmarker og Setervoller bør kartlegges, bl.a. ved Børter, Dalefjerdingen skole, Engerholm, Flateby bruk, Bøler og Nordre Jær. Det kan også finnes en del potensielt rikere myrer som ikke er fanget opp

Mer informasjon:

FNF Akershus: Ny rapport: Status for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus. Publisert 4. mars 2021.

Statsforvalteren i Oslo og Viken: Statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus-delen av Viken. Publisert 16. februar 2021.