– Markaforskriften må endres og sendes på ny høring

Forslaget til ny markaforskrift har store mangler og må endres så mye at det vil kreve en ny høring, mener Østmarkas Venner. Den nye forskriften må innebære en skjerpelse av hensynene til friluftsliv, naturopplevelse og biologisk mangfold ved skogbruk i Marka, i stedet for en svekkelse. 

Østmarkas Venner (ØV) leverte 23. oktober en høringsuttalelse med skarp og grundig kritikk av Landbruks- og matdepartementets forslag til ny markaforskrift. ØV påpeker blant annet at forslaget tar altfor lite hensyn til naturverdiene og friluftslivet.

– Vi er blant annet svært kritiske til at skogeiere skal få økt frihet til å hogge uten søknad og kontroll. Det betyr at frivillige organisasjoner som ivaretar Markas verdier mister muligheten til å klage på hogster, fordi det ikke vil foreligge kommunale vedtak som kan påklages, sier ØVs leder Helga Gunnarsdóttir.

Forskriften må forankres i markaloven

ØV påpeker også, som et meget viktig punkt, at en ny forskrift må tilpasses til og forankres i markaloven, og ikke slik som i dag: kun i skogbruksloven.

– Forskriften må «eies» av både Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, sier Gunnarsdóttir.

ØV mener derfor at forslaget til forskrift, inkludert nytt hjemmelsgrunnlag, må endres så mye at det vil kreve en ny høring.

– Den nye forskriften må innebære en skjerpelse av hensynene til friluftsliv, naturopplevelse og biologisk mangfold ved skogbruk i Marka, i stedet for en svekkelse. ØV imøteser et nytt forslag som styrker, og ikke svekker, naturverdiene i Norges viktigste og mest helsebringende skogsområde som brukes av over 1 million mennesker, understreker Gunnarsdóttir.

ØV minner i høringsuttalelsen om at det var en gledens dag for alle som bruker Oslomarka, da markaloven ble vedtatt i Stortinget våren 2009. Men det var ett stort skår i gleden; nemlig at skogbruket var unntatt fra loven. Som et plaster på såret ble vern av eventyrskoger tatt inn som en egen paragraf.

Klageadgang har reddet mange naturverdier

Stortinget lovet dessuten at markaforskriften skulle revideres og tilpasses formålet i markaloven. Formålet med denne loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

ØV minner om at mange viktige lokale naturverdier i Marka er reddet fordi særlig Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har klagd på hogstplaner og dokumentert forekomster av rødlistearter. NOA har de siste sju månedene undersøkt 26 områder der skogeierne og skogoppsynet hevdet at det ikke fantes naturverdier. Fire av områdene var allerede hogd før man rakk fram. 17 av områdene hadde rødlistearter og fire av områdene huset også kritisk truede arter.

Vil svekke friluftslivet og miljøverdiene

– Det blir derfor helt feil med en ny markaforskrift som sier at skogeiere kan sette i gang flatehogst på inntil 10 deker uten å melde fra til kommunen. Kun flatehogster mellom 10 og 30 dekar (50 dekar nord i Nordmarka) blir meldepliktige, men uten krav om godkjenning og vedtak i kommunen. Dette betyr at naturvern- og markaorganisasjonenes mulighet for å klage på hogstplaner bortfaller, fordi en klage juridisk sett må være forankret i et kommunalt vedtak, påpeker ØV.

Bortfall av klagemulighet svekker organisasjonenes mulighet til å målbære friluftslivets, miljøverdienes og idrettens interesser i Marka. Forslaget innebærer dermed en alvorlig svekkelse av organisasjonenes mulighet til å ivareta sine oppgaver som «vaktbikkjer og ombudsmenn», og kan føre til at viktige natur- og friluftslivskvaliteter går tapt. 

Østmarkas Venner påpeker også følgende i sin uttalelse:

  • Forskriftens geografiske virkeområde må opprettholdes, slik at nærskogene fortsatt omfattes av forskriften.
  • Juridisk bindende miljøkrav må opprettholdes i stedet for å svekkes, disse må ikke henvises til frivillig sertifisering eller andre skogforskrifter.
  • All hogst, også den på under 10 da, må være meldepliktig og klageadgangen for naturvern- og markaorganisasjonene må opprettholdes.
  • Skogoppsynets viktige veiledning og kontroll må styrkes og ikke svekkes.
  • Av hensyn til friluftsliv, naturopplevelse og naturvern er det uakseptabelt å tillate gjødsling av skog og markberedning i Oslomarka.

Les hele høringsuttalelsen her (link)