Østmarkas Venner advarer mot nye lekkasjer fra Lutvann

Lutvann trenger et sterkt vern når Forsvaret skal utvide Lutvann leir, mener Østmarkas Venner. Organisasjonen minner om at det oppstod store lekkasjer fra Puttjern og Lutvann under byggingen av Romeriksporten, og ber om en grundig geologisk kartlegging for å unngå liknende hendelser når Forsvarets leir skal utvides.

Forsvaret ønsker å utvide Lutvann leir til om lag det firedoble av dagens størrelse, og ønsker å utrede for en maksimal utnyttelse på 100.000 m2 innenfor sitt planområde. Forsvarsbygg har kunngjort oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning av Forsvarets nye planer, og Østmarkas Venner (ØV) har nå avgitt en uttalelse som påpeker de unike og sårbare naturverdiene i området.

ØV påpeker blant annet at Lutvann er Oslomarkas dypeste vann og et vann det ikke finnes maken til. – Lutvann har en meget god vannkvalitet og skiller seg merkbart ut fra de aller fleste innsjøer på Østlandet med sitt usedvanlig klare og rene vann, som best kan sammenlignes med et fjellvann, uttaler ØV.

ØV krever blant annet at den kommende detaljreguleringen og konsekvensutredningen må ta hensyn til at Østmarka er et særegent område med store porøse sprekkedaler, og at Lutvann leir ligger i en slik dal. En bør derfor utrede de geologiske forholdene og ta med i betraktningen at lekkasjene fra Puttjerna og Lutvann ikke er stoppet. De holdes i sjakk med vann som pumpes opp i grunnen og som danner mottrykk. ØV frykter at sprenging i grunnen kan medføre ytterligere problemer i Lutvann-området.

Landskap, kulturminner, naturmiljø og vannmiljø er til sammen viktige deler av de samlede friluftslivskvalitetene for området som omkranser Lutvann leir. Området er intensivt brukt av skoler med uteundervisning og barnehager, og er et yndet turområde for Alnas og Oslos befolkning. Effekten av en massiv utbygging i Lutvann leir må utredes med hensyn til effekter på friluftslivet, mener ØV. Organisasjonen gjør også oppmerksom på at størstedelen av Lutvann inngår i Hauktjern friluftslivsområde, der viktige naturverdier for friluftsliv og opplevelse ligger til grunn for vernet.

ØV forventer også at naturmangfold og kulturminner utenfor leiren og i Lutvann-området kartlegges. Leiren er i stor grad omkranset av Østmarka, og området nær leiren bør kartlegges med hensyn til byggeprosjektenes og den endelige bygningsmassens påvirkning av naturen og kulturminnene utenfor leiren.

Hele uttalelsen kan leses her.

Kontaktpersoner i ØVs styre:

Bente Lise Dagenborg, varamedlem.  Tlf: 419 22 941.
Epost: bente-lise@ostmarkasvenner.no