Østmarkas Venner krever tiltak mot støy på Taraldrud

Østmarkas Venner er bekymret for at støy fra skyting og helikoptertrafikk fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud vil forringe Østmarka som friluftsområde. ØV støtter derfor blant annet kravene om at skyting primært skal foregå innendørs, og at helikopterdelen av senteret flyttes til den nedlagte Rygge flystasjon.

Østmarkas Venner (ØV) har levert en høringsuttalelse med kommentarer til planene for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski. ØV påpeker blant annet i høringsuttalelsen at senteret vil føre til at Østmarkas brukere blir plaget av støy fra helikopterflyving. I tillegg vil nærfriluftsområder, inkludert verneområdet Spinneren og DNT-hytta Dølerud, bli forringet. Det samme kan gjelde en framtidig nasjonalpark. Planforslaget mangler helt vurderinger av hvordan støy vil påvirke Østmarkas brukere og særlig bruken av verneområdene.

ØV mener at det må utarbeides og legges fram nye støysonekart for alle støykilder i henhold til kommuneplanenes støygrenser. Det må også utarbeides en vurdering av maksimalt støynivå fra helikopteraktiviteter i friluftsområdene, i Østmarka generelt, og særlig for verneområdene og DNT-hytta Dølerud. 

Det må videre legges føringer i planbestemmelsene på bruk av inn- og utflygingstraseer utenom utrykninger. 

Helikopterdelen må flyttes til Rygge

Østmarkas Venner er enig med blant annet Oppegård kommune og Østfold fylkeskommune, som ønsker å flytte helikopterdelen av politiets nasjonale beredskapssenter til Rygge flystasjon og kun etablere en enkel landingsplass for helikopter på Taraldrud.

Østmarkas Venner krever også at skyting primært skal foregå i fjellhall og ikke under åpen himmel. Støyende aktiviteter må forbys i helger og i høytidene da det er ekstra mange mennesker i Marka.

– Det er interessant å merke seg at de samme tiltakene som er foreslått av flere høringsinstanser for å beskytte barnehager, skoler og bebyggelse rundt Taraldrud mot støy, også vil beskytte Østmarka mot støy. Østmarkas Venner er jo primært en organisasjon som jobber med å beskytte Østmarka, men i denne saken kan vi gjøre felles sak med befolkningen i Oppegård og Ski. Vi gir vår fulle støtte til de som kjemper mot at beredskapssenteret blir etablert på en måte som bryter med både støyforskrifter og mange andre viktige hensyn, sier ØVs styreleder Helga Gunnarsdóttir.

Les hele ØVs høringsuttalelse her