Østmarkas Venners anmeldelse av Lørenskog kommune

Debattinnlegg i Aftenposten Aften og Romerikes Blad 3. januar.

Østmarkas Venners anmeldelse 16.12.05 av Lørenskog kommune for ulovlig utvidelse av lysløypa Vallerud – Mariholtet til skogsveistandard har ført til mange positive tilbakemeldinger, men også negative reaksjoner fra enkeltmedlemmer og andre.

Bakgrunnen for at styret i Østmarkas Venner har anmeldt Lørenskog kommune som byggherre er at det aldri har vært gitt tillatelse til å bygge dette anlegget i Marka. Anlegget er dessuten utført på en usedvanlig stygg, ufagmessig og lite profesjonell måte. Vi mener å ha påvist at Lørenskog kommune har brutt plan- og bygningsloven, skogloven m/markaforskrifter og forvaltningsloven. Vi har også bedt om at kommunen pålegges å rette opp de skadene som lar seg reparere – og som er mer enn synlige når snøen ikke dekker over.

Det ble ikke tatt initiativ fra kommunens side for å rydde opp i forholdene før ØV tok tak i saken i høst. Det tok oss 6 uker å få tilgang på de offentlig dokumentene i saken og fortsatt er vi nektet innsyn i enkelte dokumenter.

Østmarkas Venner er ikke i mot oppgradering av lysløyper! Det finnes mange eksempler på lysløyper som er anlagt i betydelig vanskeligere terreng og som er tilrettelagt for ulike brukergrupper, men som framstår riktig natur- og terrengtilpasset. Men vi er i mot at store stygge inngrep i Østmarka blir gjort uten å følge saksbehandlingsregler og det lovverket som gjelder. Lysløypa er blitt kraftig overdimensjonert ? åpenbart for å tjene andre formål ? les skogsdrift.

Østmarkas Venner er en medlemsorganisasjon (ca 3.000 medlemmer) med formålsparagraf og vedtekter. Årsmøte har vedtatt disse retningslinjene for vårt arbeid etter omfattende og grundig behandling i foreningen. Det vil føre for langt å gjenta disse i dette innlegget, derfor viser jeg til våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no.

Østmarkas Venner er en ansvarlig organisasjon som alle skal vite også ivaretar sin integritet. Det var ikke hyggelig å gå til en anmeldelse av Lørenskog kommune, som i andre sammenhenger viser en positiv holdning til foreningen. Men etter en meget grundig vurdering kom vi til at vi måtte reagere på at en utbygger t.o.m. en kommune velger å se bort i fra de lover og forskrifter som gjelder for en hver utbygger.

Vi som hver dag arbeider for å sikre Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner er vel kjent med andre kommuner, grunneiere og utbyggere som stadig er ute etter å bygge ett eller annet anlegg innenfor markagrensa. I denne «tar du den – så tar du den – krigen» må vi som friluftsorganisasjon støtte oss til at det lovverket som også skal regulere og beskytte vår alles Marka følges! Snart får vi forhåpentligvis en egen lov for Marka. Men den viktigste forutsetningen er selvfølgelig at de lover som gjelder, følges av alle!

Til sist et godt nytt års ønske til alle om å komme seg ut å bruke den fantastisk flotte Østmarka vår eller en av de andre fine markene i hovedstadsområdet.

Av Steinar Saghaug
leder Østmarkas Venner