ØV går imot el-sykling på stier og i verneområder

Østmarkas Venner mener at det fortsatt bør være forbudt å bruke el-sykler på stier, både i utmark generelt og i verneområder spesielt. På skogsveier, traktorveier og turveier kan det imidlertid bli tillatt med el-sykler.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft gikk i 2015 inn for at det skulle bli tillatt å bruke el-sykler i utmark. – Jeg tror faktisk mange ikke er klar over at det ikke er lov å sykle med el-sykkel i utmark, det virker ikke logisk for folk, derfor vi ønsker å endre dette, sa Sundtoft i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Statsråd Sundtoft ga samtidig Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide et forslag som skulle sendes på høring, og høringsfristen gikk ut 4. mars. Østmarkas Venner (ØV) har levert en høringsuttalelse som advarer mot forslaget om å tillate el-sykling på stier i utmark generelt, og vi advarer ekstra sterkt mot at el-syklene skal bli tillatt brukt i verneområder.

ØV anbefaler derimot, under visse forutsetninger, at det vedtas lovendringer som innebærer at det blir tillatt med el-sykling på skogsveier, traktorveier og turveier i Oslomarka. Det er en forutsetning at begrepene «skogsveier», «traktorveier», «turveier» og «stier» blir klart definert, på en måte som gjør det lett for markabrukerne å unngå misforståelser.

Bestilling på misforståelser

Miljødirektoratet foreslo blant annet at det skulle bli tillatt med bruk av el-sykler på noe de kalte «opparbeidet sti». ØV påpeker at en lovendring med denne ordlyden vil være et alvorlig feilgrep.

– Dette vil i praksis fungere som en bestilling på misforståelser og brukerkonflikter i Marka, da mange ikke vil oppfatte forskjellen mellom en «sti» og en «opparbeidet sti». Derimot vil de fleste lett oppfatte forskjellen mellom en «sti» og en «vei», sier ØVs leder Johan Ellingsen.

ØV viser i høringsuttalelsen til at det de siste årene har skjedd en markert økning av terrengsykling i Oslomarka. Særlig i Østmarka har det oppstått brukerkonflikter på grunn av store terrengsykkelritt med 800-1000 deltakere fra store deler av landet. Disse rittene fører til store slitasjeskader på både blåstier og andre stier, samt på andre naturverdier.

– På denne bakgrunnen mener vi det vil være et langt skritt i feil retning å åpne for el-sykling på stier i utmark. Det vi trenger i Østmarka er en innstramming av dagens bruk, ikke en ytterligere liberalisering. De foreslåtte lovendringene vil etter alt å dømme medføre en stor tilleggsbelastning for naturverdiene, økt slitasje og erosjon på stiene, en svekkelse av mulighetene for det enkle friluftslivet, og en ytterligere opptrapping av brukerkonfliktene, sier Ellingsen.

Misbruk av «Det grønne skiftet»

ØV ser for øvrig Tine Sundtofts og Miljødirektoratets forslag i sammenheng med øvrige lovendringer og forslag som i den senere tid har åpnet for mer motorferdsel i naturen uten særskilte nytteformål. En økende motorisering av friluftslivet er for tiden kanskje den største trusselen mot et naturbasert friluftsliv.

– Vi er nå inne i et «grønt skifte», som blant annet innebærer at støyende og forurensende bensin- og dieselmotorer erstattes med elektriske motorer eller andre utslippsfrie alternativer. Det blir helt feil hvis dette grønne skiftet skal brukes som grunnlag for å tillate motorferdsel i utmark. Dette vil gi både klima- og miljøpolitikken et dårlig ord på seg blant tilhengerne av naturvern og det enkle friluftslivet. Klimaeffekten av å tillate el-sykling i Marka er i beste fall null, hvis den ikke er negativ, mener ØV.

ØV påpeker samtidig at el-sykler kun er et miljøtiltak der de erstatter annen motorisert ferdsel som gir større miljøbelastning. El-sykler vil åpenbart ikke erstatte bensin- eller dieseldrevet motorisert ferdsel i utmark, men vil sannsynligvis isteden erstatte annen type mosjon.

Les mer:

Les hele høringsuttalelsen her.

Miljødirektoratets nettside med høringsuttalelser.

Tine Sundtoft i oktober 2015: Ønsker oppmykning av regler for el-sykler og catskiing.