ØV jobber for friluftslivet i Østmarka

Hva synes du om at Grønlihytta kan bli markastue, og at badeplassen ved Bråten ved Nøklevann blir rustet opp? ØV har foreslått dette og mange andre gode tiltak, og nå gjenstår bare at planen ferdigstilles og vedtas av Oslos bystyre.

Miljødivisjonen i Bymiljøetaten (BYM – Miljø) i Oslo kommune har sendt på høring forslag til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026. I forkant av høringen spilte Østmarkas Venner inn mange viktige forslag til tiltak for å bedre forholdene for friluftslivet i Østmarka. Alle de viktigste innspillene våre finner vi igjen i planen, som nå er på høring til 5. juli. Planen behandles av bystyret i Oslo over sommeren.

Flere av forslagene våre var også med i 2012, da en lignende plan var på høring, men da fikk vi ikke gjennomslag. I den nye planen har kommunen gjort en mye grundigere jobb. I ØVs innspill til tiltak har vi forsøkt å ta utgangspunkt i mangelanalysen som BYM – Miljø utarbeidet og som er vist på blant annet kart som følger med planen. Her er en oversikt over våre viktigste innspill og hvordan de er behandlet i planen:

Bedre tilbud ved Grønlihytta

Mangelanalysen viser at det er behov for en markastue i randsonen mellom Rustadsaga og Mariholtet. Grønlihytta ved Lindeberg brukes mye av skoler og barnehager i Alna bydel i ukedagene. Det er potensiale for å få til enkel servering der i helgene – vår, sommer og høst.

Vi mener at dette kan bli et viktig tilbud for innbyggerne i bydel Alna. Slik vi ser det er mangel på vannkilde den største utfordringen, og boring av brønn kan bli nødvendig. Adkomsten til Grønlihytta er noe vanskelig, og det bør vurderes å tilrettelegge en sti fra veien og opp til hytta. Etter vårt syn er det ingen viktige verneinteresser som er til hinder for det, og en tilrettelagt sti vil bidra til å få flere brukergrupper opp til Grønlihytta.

  • Tiltakene ligger nå inne i planen med totalt 6 mill.kr.

Sørli besøksgård

I februar 2014 ble en reguleringsplan for Sørli besøksgård ved Nøklevann sendt på høring. ØV er som kjent stor tilhenger av dette tiltaket, som vi har jobbet aktivt for i mange år. I høringsuttalelsen sa vi at det er et stort behov for denne besøksgården i bydelene som sokner til Østmarka. I tillegg til å være besøksgård, bør Sørli brukes mest mulig for å lære barn om friluftsliv og naturopplevelser. Etter vårt syn er dette for tiden det viktigste friluftslivstiltaket i Østmarka.

  • Tiltaket ligger nå inne i planen med 13,8 mill.kr.  

Bedre toalettforhold ved badeplasser

ØV har også påpekt at det er behov for flere badeplasser og mer tilrettelegging på badeplassene. Vi nevnte spesielt badeplassen på Bråten ved Nøklevann som er en av de mest populære badeplassene i Oslomarka. Toalettforholdene består nå av et enkelt skur som etter hvert er ganske forfallent.

ØV spilte inn at planen bør vurdere et lite bygg med vannbesparende toalett og tett tank for avløpsvannet. Toalettet bør kun være åpent på sommeren og låses om natta. Vi mente også at det er generelt behov for å legge til rette for flere mindre badeplasser, bålplasser, gapahuker og teltplasser. Resultatet av våre innspill til badeplassene med mer er som følger:

  • Ulsrudvann – oppgradering av badeoppholdsområdet: 0,5 mill.kr.
  • Bråten – nytt toalett og bålplass: 1,5 mill.kr.
  • Kattisa – HC toalett nyanlegg: 0,5 mill.kr.

Utfartsparkering i Skulleruddumpa

ØV påpekte at mangelanalysen viser at Nordstrand bydel har mangel på gode grønt- og turområder i nærområdet. Østmarka er meget viktig som turområde for beboere i bydelen, og den privateide parkeringen ved Sagstua blir mye brukt av turgåere fra bydel Nordstrand. Den var tidligere i år til salgs, og vi fryktet at den kunne forsvinne som parkering.

Vi ba om at Oslo kommune erverver, regulerer og utvikler den private P-plass og grøntområde ved Sagstua/Skulleruddumpa. Miljøprosjekt Ljanselva har jobbet for dette tiltaket i flere år.

Informasjonstavler og merking

ØV påpekte at det er behov for bedre informasjonstavler ved innfallsportene til Østmarka. Flere av turstiene som går igjennom bebyggelsen og ut i Østmarka er for dårlig merket og mangler en opparbeidet strekning.

  • Informasjonstiltak ligger nå inne med 4 millioner i planutkastet. Dessuten er det inne forslag til opprusting av flere av turstiene fra bebyggelsen.

Restaurering av tursti langs Skraperudtjern

I mange år har ØV, sammen med Miljøprosjekt Ljanselva, jobbet for å gjenåpne turstien ved Skraperudtjern. Da vi i vårt innspill fra 2012 ba om restaurering ble tiltaket ikke prioritert.

  • I den nye planen ligger turstien inne med 2,5 mill.kr. 

– Vi er veldig fornøyd med at våre innspill har fått så stort gjennomslag. Samlet sett viser denne oversikten at de som nå utarbeider planen, tenker mer helhetlig og har øye for flere brukergrupper enn ved tidligere planprosesser. Vi vil avgi høringsuttalelse igjen og håper at våre tiltak vil nå fram i videre planprosess og den politiske prosessen som nå gjenstår, sier ØVs styreleder Johan Ellingsen.

Plandokumentene kan du lese her:

Høring behovsplan idr-friluftsl-fys akt 2016-2026

Vedlegg 1 – Konseptvalgutredning for Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Vedlegg 2 – Resultatvurdering av plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013
Vedlegg 3 – Idrettens anleggsdekning i Oslo
Vedlegg 4 – Kart over idretts- og friluftslivstilbudet i Oslo
Vedlegg 5 – Handlingsprogram 2016-2019
Vedlegg 6 – Uprioriterte tiltak