ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka

Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. Industriell produksjon av kunstsnø, i strid med byggeforbudet i markaloven, vil også rasere ei myr som er av en sterkt truet naturtype. Østmarkas Venner reagerer med forferdelse og har sendt en skarp høringsuttalelse.

Rælingen kommune begynte i 2014 å planlegge en beskjeden oppgradering av den gamle turveien og driftsveien som går sørover fra Marikollen-området gjennom Brudalen mot Ramstadsjøen. Men så begynte planene å vokse, og i mars i år presenterte kommunen en ny detaljreguleringsplan. Styret i Østmarkas Venner (ØV) reagerte med forferdelse da de studerte planene.

Hensikten med reguleringsplanen er å oppgradere dagens turvei/driftsvei gjennom Brudalen til en skogsbilvei fra Marikollen til Ramstadsjøen. Kommunen mener at den nye veien skal fungere som turvei om sommeren og skiløype i vinterhalvåret, samt at den skal benyttes til tømmertransport i perioder. Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for vanntilførsel til snøproduksjonsanlegget i Marikollen idrettspark.

Vil ødelegge sterkt truet naturtype for å produsere kunstsnø

Planen inkluderer bygging av en fem meter høy og 72 meter bred dam som vil demme opp et idyllisk myrtjern og myra rundt, som er en sterkt truet naturtype, skriver ØV i sin høringsuttalelse. En fersk kartlegging viser nemlig at den lille Fjerdingbydammen, som er omkranset av ei myr og ligger øst for skisenteret på Marikollen, er av en kalkrik type som kalles «rik åpen sørlig jordvannsmyr».

Brudalsveien går i en trang og nesten intakt dal som ligger tett inntil Ramstadslottet naturreservat. Foto: ØV.

Dette er en naturtype som er på rødlista, og myra rundt Fjerdingbydammen er av høy kvalitet og har ingen tegn til tidligere grøfting. Vannet i dammen som oppstår skal brukes til å produsere kunstsnø i Marikollen skisenter.

ØV påpeker at Fjerdingbydammen og myra ligger godt innenfor markagrensa. Å anlegge en slik dam for noe som nærmest må karakteriseres som industriell kunstsnøproduksjon strider mot byggeforbudet i markalovens paragraf 5, skriver ØV. Organisasjonen mener derfor at kommunen må finne andre vannkilder til snøproduksjonen i Marikollen.

Dette flyfotoet viser området som er omfattet av Rælingens kommunes planer. Illustrasjon: Rælingen kommune.

Skogsbilveien er et meget stort inngrep

Rælingen er en kommune i vekst, og mange flytter til Rælingen på grunn av nærheten til naturen i Østmarka. ØV støtter derfor en enkel oppgradering av turveien fra Marikollen til Ramstadsjøen, fordi dette vil gjøre et flott og særegent naturområde mer tilgjengelig for markabrukere. Men:

– Fra en plan om en beskjeden turvei i 2014 har vi nå fått en plan som omfatter et meget stort veiinngrep med anleggelse av en skogsbilvei klasse 3 på inntil 7 meter med møte- og velteplasser, samt to snuplasser for tømmerbiler, skriver ØV.

Selve veien skal bli fire meter bred inkludert skulder, men kommunens planer viser at den totale anleggssonen blir opptil 12 meter bred.

– Veien innebærer et meget stort inngrep i en trang og nesten intakt dal som dessuten ligger tett inntil Ramstadslottet naturreservat. Bygging av vei med en slik bredde vil føre til fjerning av så og si all kantvegetasjon langs bekken, samtidig som kommunen dessuten planlegger å flytte bekken til nytt bekkeløp eller en grøft på store deler av strekningen, påpeker ØV.

Mangler i planarbeidet

ØV påpeker flere alvorlige mangler i kommunens arbeid med den nye reguleringsplanen. Det står for eksempel ingenting i planen om at det foreligger godkjenning fra alle berørte grunneiere. Kommunen har ikke søkt om tiltaket etter den gjeldende forskriften om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.

Det foreligger heller ingen tillatelse etter vannressurslovens § 11, som er nødvendig for å fjerne all kantvegetasjon langs Brudalsbekken. Dessuten har kommunen ikke fått tillatelse etter gjeldende forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, for å legge store deler av bekken i et nytt løp.

Badedammen kan bli en gjørmepytt

ØV konstaterer at Rælingen kommune vil ødelegge en svært viktig naturtype for å bygge en «badedam» og et anlegg for vannuttak til produksjon av kunstsnø. Kommunen forsøker å fremstille den oppdemmede Fjerdingbydammen som en attraktiv badeplass, men ØV tviler på at dette har rot i virkeligheten. Når snøproduksjonen i Marikollen opphører på våren, vil dammen være halvtom og framstå som et krater med lite tiltalende gjørme. Hvorvidt dammen fylles opp igjen i løpet av våren, er høyst usikkert.

Turstien innover i Brudalen er steinete og vond å gå på, men kan oppgraderes med enkle midler til å bli en attraktiv turvei. Foto: ØV.

ØV mener at planene, hvis de blir gjennomført, blir et av de senere års mest alvorlige angrep på naturverdiene i Østmarka. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har skrevet en høringsuttalelse som støtter ØVs syn.

– Vi anmoder kommunen på det sterkeste om å gå tilbake til de opprinnelige planene om oppgradering til en beskjeden og smal turvei og finne en ny vannkilde for snøproduksjon, skriver ØV i en oppsummering av høringsuttalelsen.

Tekst: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner

Les mer:

Her kan du lese ØVs høringsuttalelse.