Sektorplan for idretts- og friluftslivanlegg i Akershus 2005 – 2008

Østmarkas Venner er glad for at folkehelseperspektivet er viet større plass i denne enn i de foregående planene.

Friluftsliv, rekreasjon og fysisk aktivitet er gunstig både for fysisk og psykisk helse, og virker forebyggende i forhold til mange av våre livsstilssykdommer. Samtidig gir slike aktiviteter flotte naturopplevelser og tilhørighet til vårt nærmiljø, og dermed engasjement for å ta vare på og videreutvikle parker, friområder, grøntstruktur og Marka. Østmarkas Venners kommentarer til enkelte utvalgte kapitler i høringsdokumentet kan du lese her:

ØVs kommentarer