Sikker på at det blir nasjonalpark i Østmarka

Det er ikke spørsmål om det blir en nasjonalpark i Østmarka. Spørsmålet er heller når den kommer, sier Ola Elvestuen. Østmarka har nemlig unike naturverdier som bør vernes av hensyn til hele nasjonen, og som ikke kan vernes noe annet sted i Norge.

Venstre-politikeren Ola Elvestuen, som nå leder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er like stor tilhenger av en nasjonalpark i Østmarka som da han var byråd for miljø og samferdsel i Oslo i 2011–2013. Det var i sin tid Elvestuen som fremmet forslaget om en nasjonalpark for byrådet i Oslo, og han har mye av æren for at et overveldende flertall i Oslos bystyre 6. mars 2013 gikk inn for å utrede en Østmarka nasjonalpark med bredest mulig regional forankring.

– Jeg kan innrømme at jeg til å begynne med var litt i tvil om denne nasjonalparken. Men så fikk jeg besøk fra Østmarkas Venner på kontoret mitt i Oslo, og de argumenterte svært overbevisende. Jeg ble overrasket da jeg fikk vite om de unike naturverdiene som finnes i Østmarka, og som det er av nasjonal viktighet å få vernet. Derfor regner jeg med at denne nasjonalparken kommer når diskusjonen får modnet litt mer, sier Ola Elvestuen.

Hvordan komme videre?

Stortingsrepresentant Elvestuen møtte nylig representanter for Akershus Venstre, Enebakk Venstre og Østmarkas Venner på Bøndenes hus i Enebakk, for å diskutere hvordan man kan komme videre med nasjonalparken. Både Østmarkas Venner og Venstres lokallag jublet da Oslos bystyre anbefalte at 24 km2 av kommunens skog i Østmarka burde bli nasjonalpark, men saken møtte senere motstand da kommunestyrene i Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog gikk imot en nasjonalpark på sine områder.

Blir tema i valgkampen

Både Akershus Venstre og Enebakk Venstre var representert på møtet med sine ledere, henholdsvis Solveig Schytz og Andreas Bjerkeland Thomassen. – Det skal være lokalvalg i 2015, og vi mener at dette er en sak som fortjener å bli et viktig tema i valgkampen. Vi har godt håp om å få med oss flere andre partier i denne viktige saken, sier Schytz, som også leder Venstres gruppe i Akershus fylkesting,

Ola Elvestuen karakteriserte det for øvrig som en slags systemfeil at det i dag legges veldig stor vekt på lokale initiativer når det er snakk om oppretting av nasjonalparker.

– Venstre har den største respekt for lokale initiativer, men det er faktisk slik at summen av nasjonalparker skal gjenspeile hele det nasjonale naturmangfoldet. Da bør det også være et nasjonalt ansvar å se til at alle vegetasjonssoner og naturtyper er representert, og et slikt skoglandskap som finnes i Østmarka er faktisk ikke vernet i noen av de andre nasjonalparkene våre, påpeker Elvestuen. 

Norges siste mulighet

– Vi er veldig glade for den støtten vi får fra Venstre, og vi håper å nå bredt ut med argumentene våre i tiden som kommer. Østmarka er nemlig Norges siste mulighet til å opprette en nasjonalpark i et lavereliggende skogsområde på Østlandet. Dette er et spennende og opplevelsesrikt skoglandskap som må bevares for ettertiden. Det finnes ingen andre områder av denne typen som er store nok, og upåvirket nok, til å kunne bli nasjonalpark, sier Johan Ellingsen.

For øvrig er Oslo og Akershus de eneste fylkene som ikke har del i en nasjonalpark, eller konkrete planer om å opprette en. Vestfold fylke opprettet i 2013 Færder nasjonalpark, basert på lokale initiativer.

Informasjonsbrosjyre om nasjonalparken

Det har vist seg å være et stort behov for informasjon om formålet med nasjonalparken, og ikke minst hva vernet vil bety for allmennhet og kommunene. Østmarkas Venner har derfor utarbeidet en informasjonsbrosjyre, som også ligger på foreningens hjemmeside. Etter dagens bestemmelser er de indre delene av Østmarka upåvirket nok til å kunne bli nasjonalpark. Det er viktig å være klar over at den eksisterende markaloven ikke gir like god beskyttelse som en nasjonalparkstatus, fordi loven ikke regulerer skogbruket.

– En nasjonalpark i Østmarka skal ikke hemme friluftslivet, som noen tror, men fremme det. Det vil bli utarbeidet forvaltningsplan og skjøtselsplan som ivaretar både naturverdiene og friluftslivsinteressene. Dagens bruk, inkludert maskinpreparering av hovedskiløypene, fortsetter. Dessuten er erstatningsordningene for skogvern meget gode. Både kommunale og eventuelle private skogeiere kan få gode inntekter fra skogsområder som ellers ofte er lite lønnsomme, påpeker Ellingsen.

Han minner også om at nasjonale og lokale naturvern- og friluftsorganisasjoner støtter samlet opp om nasjonalparkplanen.

Fra venstre: Johan Ellingsen fra Østmarkas Venner, Ola Elvestuen og Solveig Schytz fra Venstre, Inger Tangen fra Østmarkas Venner og Andreas Bjerkeland Thomassen fra Venstre, er alle enige om at Østmarka bør få sin nasjonalpark. Foto: Østmarkas Venner.

Les mer:

Østmarkas Venner kjemper fortsatt for nasjonalparken
Tiden arbeider for nasjonalparken i Østmarka