Stoppordre og tvangsmulkt for ulovlige inngrep i Østmarka

Plan- og bygningsetaten mener at et eiendomsselskap i Oslo har brutt både markaloven og plan- og bygningsloven ved å foreta ulovlig masseoppfylling og terrengendring på en eiendom i Enebakkveien 460. Etaten har sendt stoppordre med øyeblikkelig virkning og varsler en tvangsmulkt på 200 000 kroner dersom ordren ikke følges.

I slutten av august kontaktet en privatperson Oslo kommune og varslet om at det foregikk ulovlige arbeider med sprengning og planering i Enebakkveien 460. Vedkommende tok etterhvert også kontakt med Østmarkas Venner (ØV), som umiddelbart sendte en henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) og varslet om mulige brudd på markaloven.

PBE skrev da til eier av tomta og ba om en dokumentasjon på hvilke arbeider som var utført. Svarfristen ble satt til 20. september. Da ØV så at PBE ikke fikk noe svar innen fristen, sendte vi en ny henvendelse til PBE med fotografi vi hadde fått fra en varsler. Resultatet ble at etaten foretok en besiktigelse 4. oktober, og to dager senere sendte etaten brev til eiendomsselskapet med stoppordre og varsel om tvangsmulkt.

Dersom PBEs stoppordre ikke følges, vil en tvangsmulkt på kr 200 000,- forfalle til betaling. Stoppordren gjelder både til- og bortkjøring av masser samt flytting av masser internt på eiendommen.

Alvorlig brudd på markaloven

ØV påpekte i henvendelsen til PBE at anleggsområdet ble brukt som parkeringsplass for et stort antall uregistrerte søppelbiler og noen kontainere. Et stort område var sprengt og planert uten tillatelse, og ØV mente at det forelå et alvorlig brudd på markaloven.

PBE påpeker i brevet 6. oktober at det er felt trær på eiendommen, samt foretatt sprengning og oppfylling/endring av terrenget.

– Det foreligger i dag ingen tillatelser til masseoppfylling på Enebakkveien 460 fra bygningsmyndigheten eller andre myndigheter. Eiendommen ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde og etter § 5 er bygge- og anleggstiltak forbudt i marka, med mindre det foreligger dispensasjon, heter det.

Etaten mener at dette er terrengendringer som også faller inn under tiltaksbegrepet etter plan- og bygningsloven § 1-6 og § 20-1, 1. ledd. Etaten mener derfor at det er begått overtredelser av både markaloven § 5 og plan- og bygningsloven § 20-2 jf § 20-1, 1.ledd bokstav k.

PBE vurderer anmeldelse

– Etaten vurderer terrengendringene som vesentlig og ulovlig igangsatt. Plan- og bygningsetaten ser alvorlig på overtredelsen, da befaringen avdekket et stort omfang på de utførte arbeider, heter det i brevet av 6. oktober.

Plan- og bygningsetaten har foreløpig ikke anmeldt forholdet, men det kan gjøres senere, med henvisning til plan- og bygningsloven § 32-9 og markalovens § 20 om straffeansvar.

ØV takker etaten og varslerne

– Vi er glade for at PEB har fulgt opp saken på en betryggende måte og i henhold til god forvaltningsskikk. ØV ser på dette som et svært alvorlig brudd på både markaloven og plan- og bygningsloven, sier Østmarkas Venners leder Helga Gunnarsdóttir.

– Vi retter en stor takk til personene som varslet oss og har skaffet oss viktige opplysninger og dokumentasjon. Saken har vært viktig som læring for styret og vi ser ikke bort fra at vi senere vil følge opp større og mindre brudd på markaloven på en lignende måte. Vi håper at saken blir fulgt opp videre og at den blir en lærepenge for privatpersoner, bedrifter eller andre som bryter lovverket som skal beskytte Østmarka, tilføyer Gunnarsdóttir.

De som er interessert kan følge saken på: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn