Tiden arbeider for nasjonalparken i Østmarka

Østmarkas Venners høstmøte gjorde det klart at både tiden, folkemeningen og en rekke organisasjoner fortsatt arbeider for at den etterlengtede nasjonalparken skal bli en realitet.

Nasjonalparken i Østmarka var det eneste temaet på Østmarkas Venners høstmøte i 2013, som ble arrangert med godt oppmøte på Skullerudstua 11. november. – Høstmøtet ga oss både støtteerklæringer og mange gode råd om hvordan vi skal bringe denne saken videre, forteller ØVs leder Johan Ellingsen.

Et stort flertall i Oslos bystyre gikk 6. mars 2013 inn for å utrede en Østmarkas nasjonalpark med bredest mulig regional forankring. Saken fikk imidlertid et tilbakeslag da kommunestyrene i Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog senere gikk imot en utredning.

ØVs styre inviterte derfor til høstmøte for å diskutere hvordan saken skal bringes videre fra dette utgangspunktet. Er det for eksempel en god idé å jobbe videre for å etablere en nasjonalpark på de områdene som Oslo kommune eier i Østmarka? Hva kan vi gjøre for å snu stemningen blant politikerne i de fire andre kommunene? 

Sigmund Hågvar, Østmarkas Venner

«Missing link» i den nasjonale nasjonalparkplanen

ØVs styremedlem Sigmund Hågvar holdt det første av kveldens to hovedinnlegg. Han snakket blant annet varmt om de unike og varierte naturkvalitetene som finnes i Østmarka. Norge har i dag en fantastisk pakke med 37 nasjonalparker, men det er bare å kaste et blikk på kartet for å konstatere at det er noe som mangler. Det finnes nemlig ingen nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet! Samtidig er Oslo og Akershus de eneste fylkene som ikke har en andel i en nasjonalpark, eller konkrete planer om noe slikt.

De frammøtte fikk også se et kart over de gjenværende inngrepsfrie naturområdene på Østlandet. – Dette kartet viser tydelig at Østmarka er den siste og eneste muligheten for å få en nasjonalpark med de naturverdiene som er unike for skogene på Østlandet, forklarte Hågvar.

Hågvar brukte også anledningen til å skyte ned flere misforståelser som har spredd seg omkring nasjonalparken. Det har for eksempel vært påstått at de indre delene av Østmarka ikke er urørte nok til å kunne bli del av en nasjonalpark, men det er feil. Det er også viktig å være klar over at den eksisterende Markaloven ikke gir like god beskyttelse som en nasjonalparkstatus, fordi Markaloven ikke regulerer skogbruket.

En nasjonalpark i Østmarka skal heller ikke hemme friluftslivet, som noen har påstått, men fremme det. Dessuten kommer ikke skogeierne til å tape noe, for erstatningsordningene for skogvern er faktisk meget gode. Både private og kommunale skogeiere kan få gode inntekter fra skogsområder som ellers ofte er lite lønnsomme.

Helga Gunnarsdóttir, nestleder Østmarkas Venner

Ble tatt for bokstavelig

ØV-styrets nestleder Helga Gunnarsdottir holdt det andre hovedinnlegget. Hun presiserte at ØV selv har en del av ansvaret for at en del misforståelser fikk spre seg.

– I det opprinnelige forslaget gikk vi bredt ut med et kartforslag, og tenkte muligheter og ikke begrensinger. Vi trakk opp noen foreslåtte grenser som fra vår side var ment til diskusjon, men dessverre har disse grensene blitt tatt litt for alvorlig og bokstavelig. Det forklarer nok en del av motstanden fra private grunneiere i Akershus-kommunene, og denne motstanden ble igjen formidlet til politikerne. I ettertid ser vi at dette var egnet til å skape misforståelser. Det tar vi selvkritikk på, sa Gunnarsdottir.

Mange støtteerklæringer

Forslaget om en nasjonalpark i Østmarka er blitt støttet av 13 organisasjoner som til sammen representerer svært mange innbyggere i Oslo og Akershus. Flere av organisasjonene stilte med representanter som kom med støtteerklæringer på høstmøtet.

Flere talere var inne på at det trengs ikke mer enn én skogsvei, eller én kraftlinje, for å ødelegge de fantastiske mulighetene for en nasjonalpark. Høstmøtet ga derfor ØV-styret sterk støtte til å fortsette arbeidet.

Øivind Grimmer, NOA

Den første støtteerklæringen kom fra Øivind Grimmer fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus – hans organisasjon støtter forslaget på det varmeste.

Julie Næss Karlsen og Helena Bonde, Natur og Ungdom.

Akershus Natur og Ungdoms nestleder Julie Næss Karlsen og Nedre Romerike Natur og Ungdoms leder Helena Bonde fortalte at nasjonalparken i Østmarka var i tråd med alt deres organisasjon stod for.

Også Barbro Urdal fra Oslo fylkeslag av Norges Jeger og Fiskerforbund støttet planene, fordi hennes organisasjon er opptatt av å finne den rette balansen mellom vern og bruk.

Panelet Høstmøtet 2013

Folkemeningen støtter planene

Etter pausen med kaffe og wienerbrød var det tid for en paneldebatt med sentrale og ressurssterke deltakere: Stein Martinsen fra Naturvernforbundet i Ski; Jan Erik Reiten, driftssjef i DNT Oslo og Omegn; Marianne Borgen, SV-politiker og leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo; fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbunds naturmangfoldavdeling; Christian Pedersen fra Ski Venstre; og Geir Arne Evje fra Bærekraftig Follo og LA21-Forumet i Ski.

Folkemeningen i Ski og de andre Akershus-kommunene støtter antakelig planene, og derfor er det merkelig at fire kommunestyrer gikk i mot. Paneldeltakerne var stort sett enige om at ØV kan oppnå mye ved blant annet å intensivere arbeidet med å spre kunnskap om nasjonalpark-planene. Det er også klokt å samarbeide tett med støtteorganisasjonene. Det kom også mange andre gode forslag, som ØV-styret tar med seg inn i en kortvarig tenkeboks.

Johan Ellingsen, Leder Østmarkas Venner

 

ØVs leder Johan Ellingsen – og mange andre – drømmer fortsatt om en nasjonalpark i Østmarka. Paneldeltakerne fikk derfor hvert sitt eksemplar av Jon Gangdals bok «Drømmen om Marka», som skildrer hvordan fremsynte ildsjeler i nærmere 80 år har kjempet for å bevare Oslomarka som naturområde.

 

ØVs leder Johan Ellingsen – og mange andre – drømmer fortsatt om en nasjonalpark i Østmarka. Paneldeltakerne fikk derfor hvert sitt eksemplar av Jon Gangdals bok «Drømmen om Marka», som skildrer hvordan fremsynte ildsjeler i nærmere 80 år har kjempet for å bevare Oslomarka som naturområde.