Til kamp mot grusvei via den vernede Marka-perlen Dølerud

Marka-perlen Dølerud trues fortsatt av en grusvei som er planlagt på blåstien og tvers gjennom verneområdet. Østmarkas Venner oppfordrer alle Marka-venner til å protestere.

Bymiljøetaten (BYM) i Oslo kommune har nå utarbeidet reguleringsplan for en helårs turvei via Dølerud til Sandbakken, og planen er offentlig med høringsfrist 22. februar. Etter fristens utløp vil BYM vurdere innspillene, og deretter sendes planen til det rødgrønne byrådet, som eventuelt sender planen til politiske behandling.

BYM opprettholder sitt varslede forslag om å anlegge en bred grusvei, og etaten har etter vårt syn ikke tatt innspillene fra Østmarkas Venner (ØV) og andre naturvern- og friluftslivs-organisasjoner til følge. ØV slår nå alarm og vil mobilisere markabrukerne, og vi signaliserer allerede nå at vi i første omgang kommer til å utarbeide en skarp og kritisk høringsuttalelse i samarbeid med andre organisasjoner. Vi oppfordrer også andre Marka-venner til å levere høringsuttalelser, for å vise den massive motstanden mot planforslaget. Det er også fint hvis dere for eksempel skriver leserbrev, deler denne artikkelen på sosiale medier, blogger, og i det hele tatt bruker de påvirkningskanalene som finnes.   

Fire meter bred turvei/skiløype

BYM foreslår at det skal bygges en fire meter bred trasé gjennom verneområdet Spinneren via Dølerud. Bredden på selve grusdekket vil variere mellom 2 og 2,5 meter. Inngrepet skal følge blåstien og dermed tildekke og utvide den kraftig i bredde. For å gjennomføre dette må det kjøres inn mye masse både i form av grus og organisk masse, som skal dekke til ca. en meter på hver side av grusen.

Blåstien sør for Dølerud. Kan du forestille deg en fire meter bred turvei her med 2,5 meter bredt grusdekke?

I resten av området (traséene fra Godlia og Hanoa til Sandbakken) er totalbredden på inntil fem meter, hvorav tre meter grusdekke. Tiltakets bredde gjennom Dølerud begrunnes med at det skal være mulig å kjøre et dobbeltspor eller en skøytetrase for ski, at veien ellers i året skal kunne brukes av barnevogner og rullestolbrukere, og at den skal være så brei at to syklister skal kunne møtes.

BYM ønsker å lede trafikken fra sentrale utfartsparkeringer som Skullerud, Grønmo og Sandbakken via verneområdet og Dølerud, og mener at dette er det eneste alternativet.

BYM har ikke lagt vekt på argumenter om forstyrrelse av naturmangfoldet i området: Her finner vi blant annet et rikt fugleliv med for eksempel hekkende hønsehauk. BYM har heller ikke lagt vekt på verneformålet med et intakt kulturlandskap og stillhet og ro, og at områdets verdi for store brukergrupper forringes kraftig. Det er oppdaget automatisk fredede kulturminner i området, og Byantikvaren må foreta nærmere undersøkelser.

Stort engasjement mot tragisk grusvei

Forslaget om å gjøre blåstien til Dølerud om til grusvei engasjerte Marka-folket sterkt i 2015. ØV har fått svært mange henvendelser fra medlemmer og andre Marka-venner som er rystet over planene. Dølerud er en av de best bevarte husmannsplassene i Oslomarka, og plassen ligger i et intakt kulturlandskap med ikke mindre enn tre regionalt viktige naturtyper.

Sverre M. Fjelstad sammen med 130 Dølerudvenner i april 2015. Foto: Bjarne Røsjø.

Dessuten ligger Dølerud i et verneområde etter markaloven hvor nettopp husmannsplassen og naturkvalitetene, samt stillhet og ro, var viktige grunner til vernet. Det var i dette området at naturfotografen og forfatteren Sverre M. Fjelstad lærte å bli glad i naturen – og i Aftenposten 19. august 2015 påpekte han at «Når du har gått den kjedelige grusveien fra parkeringsplassen ved Grønmo, da svinger du inn på den stien. Hvis den også blir grusvei, da blir det ingenting igjen. Det er en tragedie».

ØV hadde en hyggelig befaring med tidligere miljøbyråd Guri Melby (V) og Sverre M. Fjelstad i juli 2015. Etterpå uttalte Espen Ophaug (V), nestleder i byutviklingskomiteen, at hans parti «ikke ønsker å etablere denne turstien hvis høringsinstansene, og da spesielt Østmarkas Venner og andre friluftsorganisasjoner, er negative til planene». Representanter fra det rødgrønne flertallet forklarte under ØVs høstmøte at de ble overrasket over at BYM hadde dette under planlegging i et nyopprettet verneområde, og de lovte å komme tilbake til saken. Slik de la fram sitt Marka-program på ØVs høstmøte, kan vi ikke forstå at planene om en grusvei harmonerer med byrådet uttrykte politikk.

Alternativ trasé

Etter ØVs mening finnes det fullgode og rimeligere alternativer for å bedre tilgjengeligheten mot Sandbakken uten å gjennomføre et irreversibelt inngrep i verneområdet. Sommertraséen kan løses i forbindelse med utvikling av Grønmo som flerbrukspark via indre del av Grønmo og over til bomvei og videre til Godlia og derfra følge foreslått trasé til parkeringsplassen ved Sandbakken. For vinteraktiviteter kan Sandbakken-løypa opprettholdes og utbedres.

– Dette vil vi se nærmere på, og det er klart at det er interessant å se på alternativene som ØV har foreslått, sa byrådssekretær Anders Røberg Larsen på vårt høstmøte.

Det nye rødgrønne byrådet trenger ikke være i tvil: ØV ER imot både bred og smal grusvei. Å anlegge en grusvei i en meget verdifull del av verneområdet Spinneren, vil være en hån mot ØVs arbeid i Østmarka i vårt jubileumsår – og en hån mot Sverre M. Fjelstads livsverk! Vi kan love en kraftig motstand mot grusveien via Marka-perlen Dølerud. Oslos rødgrønne flertall må ikke gi sin støtte til dette irreversible inngrepet!

Link til planforslaget hvor du også kan si din mening finner du her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2015155718

Tidligere artikler om grusveien:

http://www.osloby.no/nyheter/Vil-legge-grusvei-gjennom-vernet-skog-8139564.html

http://www.ostmarkasvenner.no/-helligbroede-med-vei-forbi-doelerud.5759104-256978.html

http://www.ostmarkasvenner.no/protesterer-mot-grusvei-gjennom-verneomraade.5641805-256978.html

Kart fra planforslaget som viser Spinneren verneområde, viktige naturtyper og trasé for turveien.