Trollstor transformatorstasjon truer turområdet Grønmo

I fjor ble Østmarka truet av planer om en motorvei i Markas østre randsone og en tverrgående tunell fra Nordre Follo til Lillestrøm. Nå har en gammel trussel kommet tilbake og blitt mer aktuell: En enorm transformatorstasjon og nye høyspentledninger ved Grønmo.

Valget mellom pest og kolera

Da saken var på høring for tre år siden, stod vi overfor to vanskelige valg: En kompakt stasjon som ville bli ganske godt skjult i dalsøkket øst for Liåsen (Alternativ B), og en tilsvarende og meget eksponert stasjon på nordsida av Liåsen ved Grønmo (Alternativ A). For å ta det positive først: Vi har forhindret at en meget plasskrevende trafostasjon blir anlagt ved de idylliske Trollvannene rett sør for FOD-gården.

Grunnen til at Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) – i valget mellom pest og kolera – valgte Alternativ B, er at trafostasjonen da blir mye mindre synlig fra Marka enn ved Alternativ A. Denne lokaliseringen medfører også at ledningsnettet blir liggende lavere i terrenget, og de totale inngrepene blir mindre – fordi det ikke blir nødvendig med en ekstra høyspentmast over Liåsen. I tillegg kommer at den foreslåtte reguleringsplanen for Grønmo allerede innebærer forslag om inngrep i det samme området, blant annet en parkeringsplass og opprustning av veien inn til Grønmo sør, for å øke tilgjengeligheten til Marka.

Hageparseller og skolehage er en del av visjonen for den planlagte friluftsparken på Grønmo. Illustrasjon: Fra Oslo kommunes hefte «Nytt liv til Grønmo».

Friluftsinteressene er glemt

Nå har NVE lagt planene for «trolltrafoen» og høyspentmastene ut på ny høring med frist 29. mars. På grunn av motstand fra naboer har Statnett og Elvia trukket alternativ B og lagt fram et revidert forslag basert på alternativ A.

Men: Nå ser det ut til at både Statnett og NVE nesten har glemt friluftslivsinteressene i Østmarka og planene for Grønmo friluftspark! Da ØV i februar hadde et eget møte med Statnett og Elvia, virket det som om de store friluftslivsinteressene og friluftsparken kom som en overraskelse på Statnett. Og på det digitale høringsmøtet 18. februar la heller ingen av etatene særlig vekt på friluftslivet i sine innlegg! Ja, dere leser riktig, og kan selv gå inn og se på opptaket fra møtet – det ligger inne i Microsoft Teams.

Statnett og NVE argumenterte for at det kun var ØV og NOA og til dels Oslo kommune som hadde innvendinger mot alternativ A. Ifølge dem hadde Oslo kommune vært mest opptatt av adkomsten og at trafoen ikke skulle berøre den gamle søppelfyllinga. Med byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen skriver da vitterlig i byrådets høringsuttalelse i januar 2018: «Dersom ingen av de tidligere vurderte alternativ har mindre negative konsekvenser for friluftsliv og byutvikling enn de to foreliggende, mener Oslo kommune at alternativ B er å foretrekke fremfor alternativ A».

Mer nærskog blir ødelagt

Statnett har nå endret adkomsten, og trafoen blir trukket lenger inn i Liåsen. Dette medfører større sprenging, at større deler av nærskogen blir totalt ødelagt, og at en meget viktig adkomst for beboerne til Østmarka blir ødelagt..

Det som også kom fram på møtet, var at både den lokale barnehagen og skolen som bruker Liåsen så å si hver dag, og muligens også flere andre aktører i området, ikke hadde fått med seg høringa for tre år siden. Deres interesser er derfor ikke blitt ivaretatt. Flere naboer som blir mye mer berørt av alternativ A og får nærskogen sin ødelagt er nå på banen, da det kun ser ut til at naboene ved alternativ B er blitt hørt til nå.

ØV, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo sør har nå sendt en ny høringsuttalelse til NVE, med sterke og velbegrunnede protester. Vi understreker at vi i utgangspunktet er motstandere av inngrep i Østmarka – både av hensyn til friluftslivet og naturmiljøet – også de inngrep som etter markaloven har unntak fra byggeforbudet. Vi understreker samtidig at vi er fornøyde med at alternativet med omfattende anlegg ved Trollvannene lenger inn i Marka er skrinlagt.

Men det som nå ligger på NVEs bord, er en troll-trafo som ødelegger for alle som er glade i natur og friluftsliv i Grønmo-området. Det reviderte Alternativ A vil nemlig medføre store inngrep, bli liggende høyt i terrenget, og ligge helt inntil og bli svært synlig fra Grønmo friluftspark og innfallsporten til Østmarka. Deler av hundremeterskogen på Liåsen blir ødelagt for å gi plass til trafostasjonen og sikkerhetsgjerdet. Vi mener at konsekvensene for friluftslivet er underkommunisert i søknaden fra Elvia og Statnett til NVE, og at konsekvensene for Grønmo friluftspark IKKE er utredet.

Denne illustrasjonen viser Grønmo-parken i fugleperspektiv, med Oslofjorden i bakgrunnen. Illustrasjon: Nytt liv til Grønmo.

Forringer østkantens «Frognerpark»

Østmarkas Venner og Naturvernforbundet understreker at Grønmo friluftspark, som skal anlegges med et bredt spekter av aktiviteter og rekreasjonsmuligheter, er et meget viktig moment som ikke var belyst i konsekvensutredningen. Parken vil være et nyskapende prosjekt som skal gi et solid løft for befolkningen i omkringliggende bydeler som Mortensrud og Bjørndal. Vi er derfor meget bekymret for at alternativ A vil forringe friluftsparken – som kan bli østkantens etterlengtede svar på Frognerparken – som rekreasjonsområde. Transformatorstasjonen med tilhørende ledningsnett vil ruve over området, slik at opplevelsesverdiene i den planlagte parken vil bli sterkt forringet.

Også Bymiljøetaten (BYM) er svært kritisk til planene. I en uttalelse til Plan- og bygningsetaten, som samordner Oslos uttalelser, skriver BYM at de er uenig i miljøutredningens konklusjoner – og etaten mener at konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold er større enn det miljøutredningen viser. De mener at det ikke er gjort forsøk på å utrede konsekvenser for barn og unge og at dette bør utredes nærmere. BYM skriver videre at inngrepene vil medføre en forringelse av turkvalitetene og bidra til kraftig reduksjon i besøksverdi. BYM mener også at Liåsen er et område som skiller seg ut i Oslo-sammenheng. Det er et sammenhengende skogsområde hvor det ikke har vært utført hogst siden 1940-tallet, noe som er unikt så nær byggesonen.

Grønmo-visjonen inneholder også et våtmarksområde med beplantninger, utemøbler og gangveier. Illustrasjon: Nytt liv til Grønmo.

Kampen tar aldri slutt

Siste ord er ikke sagt, og vi har i høringsuttalelsen vår atter en gang forsvart beboere og friluftsfolket i Grønmo-området. Disse har i flere tiår levd med ei søppelfylling, fortsatt må vi leve med Gjenbruksstasjonen, og nå ser det ut til vi kan få en trollstor trafostasjon på kjøpet – som takk for tålmodigheten. På tross av markaloven – kampen for friluftslivet ved Grønmo i Østmarka ser aldri ut til å ta slutt!

Tekst: Helga Gunnarsdóttir
 

Mer informasjon:

Østmarkas Venner: Gi Grønmo tilbake til folket! Publisert 10. august 2016.

Høringsuttalelsen fra Østmarkas Venner kan du lese her.